Wat Wij Geloven

Wat wij geloven

Voor de Gereformeerde Gemeente van Veen is de Bijbel het onfeilbare Woord van God en de grondslag voor leer en leven.

Van harte wensen wij op dat fundament ons ook te houden aan de geloofs-leer zoals die in de Reformatie en de nadere Reformatie is verwoord in de drie Formulieren van Enigheid: Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

Het gezag van Gods Woord is bepalend voor ons leven. Een leven naar de norm van de Bijbelse geboden in overeenstemming met Gods wil en tot Zijn eer op alle terreinen van het leven achten wij heilzaam voor iedereen.

Als Gereformeerde Gemeente staan wij een schriftuurlijk-bevindelijke prediking voor.

Dat betekent een getrouwe uitleg van de Bijbel, maar ook een toepassing voor het persoonlijk geestelijk leven en de dagelijkse levenspraktijk. Daarbij zal steeds worden benadrukt dat voor iedereen, als zondig en schuldig schepsel van God, persoonlijke bekering en vernieuwing van ons leven door de Heilige Geest nodig is. Om te mogen komen tot de ware kennis van de enige Zaligmaker, de Heere Jezus Christus.

In de prediking wordt niet alleen genoemd wat voor ons allen nodig is, maar ook hoe de Heere dat uit genade schenken wil en hoe dat in het leven van Zijn kinderen tot hun ontdekking, troost en bemoediging ervaren wordt. Waarbij het in hen gewerkte nieuwe leven ook geeft de liefde om in gehoorzaamheid aan Zijn geboden tot Gods eer en tot oprechte liefde tot de medemens te mogen leven.

De kern van de boodschap die in de door ons voorgestane prediking wordt gebracht vinden wij verwoord in het Evangelie van Johannes waarin de noodzaak en de mogelijkheid van een eeuwige zaligheid doorklinkt:

“En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen en waarachtigen God en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt”

(Johannes 17:3)